+ 421 905 833 451
lichting@lichting.sk

Revízie - odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov

Účelom revízie (odbornej prehliadky a odbornej skúšky) vyhradeného technického zariadenia elektrického je preverenie jeho technického stavu a bezpečnosti, čo inak znamená overenie zhody s predpismi a normami s cieľom, aby predmetné elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku. Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.


Vykonávať revízie vyhradených technických zariadení elektrických môže len odborný pracovník s odbornou spôsobilosťou revízny technik v zmysle §24 Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z..

Spoločnosť Lichting SK s.r.o. Vám ponúka vykonanie nasledovných revízií:

  • Revízia elektrickej inštalácie
  • Revízia elektrického pracovného stroja
  • Revízia elektrického ručného náradia
  • Revízia elektrického spotrebiča, predlžovačky
  • Revízia elektrickej prípojky
  • Revízia bleskozvodu
  • Revízia antistatickej podlahy

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie, bleskozvodov rodinných domov, bytoviek, výrobných hál, priemyselných objektov, administratívnych budov, kancelárskych priestorov, škôl, kotolní, regulačných staníc plynu, ako aj objektov s nebezpečenstvom výbuchu.

Písomný dokladom o vykonaní revízie je Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške s podrobným spísaním závad a nedostatkov zistených pri vykonaní revízie. V prípade zistenia akýchkoľvek závad a nedostatkov Vám na Vaše požiadanie vypracujeme cenovú kalkuláciu odstránenia zistených závad.

Pravidelným preškoľovaním našich revíznych technikov ako aj používaním moderných a pravidelne kalibrovaných meracích prístrojov Vám spoločnosť LICHTING SK s.r.o. vystavením vyhovujúcej (kladnej) revíznej správy deklaruje bezpečný stav elektrickej inštalácie, elektrického zariadenia, spotrebiča, bleskozvodu.